Metodické materiály

Uverejnené pred 3 rokmi

Stiahnite si tematické materiály pre učiteľov / učiteľky a obohaťte svoje vyučovanie o zaujímavé námety a aktivity.

Využívanie umeleckých diel pri vyučovaní dejepisu

metodický materiál pre učiteľov a učiteľky 8. a 9 roč. ZŠ, SŠ

Metodický materiál vychádza z témy umenia a kultúry 50. rokov 20. storočia s presahom do politických a spoločenských tém. Je primárne určený učiteľom dejepisu s medzipredmetovými prepojeniami s predmetmi oblasti umenia a kultúry a občianskej výchovy. Obsahuje námety na zadania na samostatných pracovných listoch pre žiakov a metodický list pre pedagógov, ktorý približuje metódy a ciele zadaní, zahŕňa najdôležitejšie informácie k téme a ponúka ďalšie námety na diskusiu. Predstavené aktivity rozvíjajú vizuálnu gramotnosť, podporujú prácu so zdrojmi aj historickými prameňmi a prostredníctvom umenia a kultúry približujú historické, politické i spoločenské témy. // METODICKÝ LIST


Autorstvo, originál, plagiát

metodický materiál pre učiteľov a učiteľky 8. a 9. roč. ZŠ, SŠ

Metodický materiál vytvorený v spolupráci s Tomášom Kriššákom, expertom na informačnú bezpečnosť, je určený pre všetkých pedagógov posledných ročníkov ZŠ a SŠ. Cieľom je poskytnúť metodickú pomoc učiteľom všeobecno-vzdelávacích a výchovných predmetov v tom, ako pracovať so študentmi pri kritickom a selektívnom získavaní informácií, pri práci s prvotnými zdrojmi, relevantnými údajmi či dezinformáciami, hoaxami a ako s nimi postupovať pri zostavovaní referátov, seminárnych či odborných prác. Spracovanie témy autorom reaguje na časté plagiátorstvo a neoriginalitu pri práci študentov so zdrojmi. // METODICKÝ LIST


Kritické myslenie vo vyučovaní

metodický materiál pre učiteľov a učiteľky 8. a 9. roč. ZŠ, SŠ

Metodický materiál vytvorený v spolupráci s Jakubom Kobelom, lektorom Akadémie kritického myslenia, predstavuje kritické myslenie ako zručnosť, ktorú možno trénovať. Je špecificky zameraný na schopnosť konštruovať a rozlišovať argumenty ako hlavný predpoklad kritického myslenia a túto tému prepája aj so súčasným umením. Cieľom navrhovaných dynamických aktivít pre prácu na vyučovaní je prejsť základnými krokmi správnej argumentácie. V druhej časti sa nachádzajú rozširujúce aktivity, ktoré vychádzajú z obsahu diel súčasného umenia. Materiál tematicky nadväzuje na učivo dejepisu, občianskej náuky, výtvarnej výchovy a umenia a kultúry, ale možno ho využiť aj na ďalších vyučovacích predmetoch. // METODICKÝ LIST

Pred 3 rokmi

Umenie nevzniká vo vzduchoprázdne. Pri zrode nových umeleckých diel stál v dejinách spravidla vždy konkrétny objednávateľ.


Pred 3 rokmi

Aká bola vízia ideálneho socialistického mesta a architektúry? Aký máme v súčasnosti vzťah k architektonickému dedičstvu z obdobia socializmu?

Všetky príspevky

„našou motiváciou je presvedčenie, že proti nebezpečenstvu totality vedie iba jedna cesta: cesta skúsenosti a slobodnej diskusie o tom, čoho sa treba vyvarovať“

Traumfabrik Kommunismus, 2003

Partneri projektu

Cold Revolution

Akcia ZET je pripravená aj pri príležitosti výstavno-edičného projektu Cold Revolution v Národnej galérii umenia Zachęta vo Varšave.